Informacja o ochronie danych osobowych na stronie kariery jobs.leonardo-hotels.com

Sunflower Management GmbH & Co KG / Leonardo Hotels

Landsberger Allee 117 A

10407 Berlin

Niemcy

Telefon: +49 30 688 322 0

Adres e-mail: info@leonardo-hotels.com

Siedziba: Berlin

Sąd Krajowy Berlin-Charlottenburg

HRA 38202 B

UST-ID: DE 250 42 1966

(zwana dalej usługodawcą lub osobą odpowiedzialną)

Komplementariusz:

Rennes Hotel Management GmbH

Landsberger Allee 117A

10407 Berlin

Siedziba: Berlin

Sąd Krajowy Berlin-Charlottenburg

HRB 98823 B

Dyrektorzy zarządzający: Yoram Biton, Daniel Roger

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych:

Sunflower Management GmbH & Co KG / Leonardo Hotels

Inspektor ochrony danych

Landsberger Allee 117 A

10407 Berlin Niemcy

dataprotection@leonardo-hotels.com

Strona internetowa: jobs.leonardo-hotels.com

Usługodawca jest podmiotem odpowiedzialnym w rozumieniu Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych oraz innych krajowych przepisów o ochronie danych osobowych państw członkowskich, jak również innych przepisów o ochronie danych.

Za pomocą poniższego oświadczenia informujemy Państwa o rodzaju, zakresie i celu gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania Państwa danych w związku z Państwa wizytą na stronie internetowej oraz dalszym korzystaniem z treści i usług.

Streszczenie

Usługodawca przechowuje i przetwarza Państwa dane osobowe (zwane dalej łącznie przetwarzaniem) zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa o ochronie danych, w szczególności z niemieckim rozporządzeniem o ochronie danych (DSGVO), niemiecką federalną ustawą o ochronie danych (BDSG) oraz niemiecką ustawą o telemediach (TMG).

Dostawca przestrzega zasady oszczędności danych. Oznacza to, że dane są przetwarzane w zakresie niezbędnym do realizacji celów przetwarzania, stosownie do potrzeb i konieczności zapewnienia funkcjonalnej strony internetowej oraz w odniesieniu do oferowanych treści i usług. W tym kontekście przetwarzanie danych odbywa się albo na podstawie uprzedniej zgody, albo jeśli zezwalają na to przepisy prawne.

Kiedy wchodzisz na stronę internetową usługodawcy, usługodawca przetwarza pewne dane użytkowe, aby umożliwić Ci korzystanie z jego oferty.

W przypadku podania danych w formularzach kontaktowych, formularzach zamówień lub formularzach rejestracyjnych usługodawcy, usługodawca będzie przetwarzał te dane wyłącznie w celach określonych w każdym przypadku. Wszystkie przetworzone dane osobowe zostaną usunięte przez oferenta po upływie okresu przechowywania.

Więcej informacji można znaleźć poniżej.

I. Ogólne informacje na temat przetwarzania danych

1. definicje

 1. Dane osobowe

Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej (zwanej dalej "osobą, której dane dotyczą"); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, której tożsamość można ustalić bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, umysłową, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość tej osoby fizycznej.

 1. Dane inwentaryzacyjne

Dane inwentarzowe to dane osobowe użytkownika, które są niezbędne do nawiązania, merytorycznego ukształtowania lub zmiany stosunku umownego między usługodawcą a użytkownikiem w zakresie korzystania z telemediów.

 1. Dane użytkowe

Dane użytkowe to dane osobowe użytkownika, które są niezbędne do umożliwienia i rozliczenia korzystania z telemediów. Obejmuje to w szczególności cechy umożliwiające identyfikację użytkownika, informacje o początku i końcu oraz zakresie danego zastosowania, a także informacje o telemediach, z których korzysta użytkownik.

 1. Przetwarzanie

Przetwarzanie to każda operacja lub zestaw operacji, które są wykonywane z pomocą lub bez pomocy zautomatyzowanych procedur.

Szereg operacji dotyczących danych osobowych, takich jak gromadzenie, zapisywanie, organizowanie, archiwizowanie, przechowywanie, dostosowywanie lub zmienianie, odzyskiwanie, konsultowanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przekazywanie, rozpowszechnianie lub udostępnianie w inny sposób, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

 1. Pseudonimizacja

Pseudonimizacja to przetwarzanie danych osobowych w taki sposób, że dane osobowe nie mogą być już przypisane konkretnej osobie, której dotyczą, bez użycia dodatkowych informacji, pod warunkiem że takie dodatkowe informacje są przechowywane oddzielnie i podlegają środkom technicznym i organizacyjnym mającym na celu zapewnienie, że dane osobowe nie są przypisywane zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej;

 1. Cookies

Cookies to małe pliki tekstowe, które są przechowywane na komputerze użytkownika. Pliki cookie mają zawsze określony czas ważności, który może być ograniczony do końca sesji użytkownika (tzw. pliki cookie sesji) lub może być dłuższy (tzw. stałe pliki cookie). Te trwałe pliki cookie pozostają na komputerze użytkownika i umożliwiają dostawcy lub jego firmom partnerskim (tzw. third-party cookies) rozpoznanie komputera użytkownika podczas kolejnej wizyty. Mogą Państwo ustawić swoją przeglądarkę w taki sposób, aby byli Państwo informowani o ustawieniu plików cookie i indywidualnie decydować o ich akceptacji lub wyłączyć akceptację plików cookie w określonych przypadkach lub ogólnie. Jeśli nie akceptujesz plików cookie, funkcjonalność strony może być ograniczona.

 1. Strona internetowa

Strona internetowa, zwana również obecnością w sieci, to obecność prywatnego lub korporacyjnego dostawcy telemediów w światowej sieci (World Wide Web), podsumowana pod konkretnym adresem internetowym. Obecność w sieci obejmuje strony internetowe oraz opcjonalnie dostępne dokumenty do pobrania, jak również inne usługi audiowizualne.

2. istnienie odpowiednich gwarancji

a. Pseudonimizacja

O ile dostawca gromadzi dane użytkowe, zapisuje je zawsze pod pseudonimami (np. w przypadku plików cookie).

np. poprzez unikalny klucz sesji). Dostawca nie łączy danych pseudonimowych z danymi o posiadaczu pseudonimu (np. danymi inwentaryzacyjnymi).

b. Stosowanie technologii szyfrowania

Podczas przesyłania danych między Twoim komputerem lub urządzeniem przenośnym a serwerem dostawcy usług internetowych dostawca korzysta z systemu bezpieczeństwa SSL (Secure Socket Layer).

Technologia ta ma na celu ochronę Twoich danych przed odczytem przez nieupoważnione osoby trzecie i oferuje bardzo wysoki standard bezpieczeństwa. O tym, że dane są przesyłane w formie zaszyfrowanej, można się przekonać, wyświetlając symbol klucza lub kłódki na dolnym pasku stanu przeglądarki.

II. przetwarzanie

1. system zarządzania kandydatami giełda pracy

Oferent publikuje ogłoszenia o pracę w dziale Giełda Pracy na swojej stronie internetowej. Jako użytkownik strony internetowej, możesz aplikować do Leonardo Hotels na konkretne ogłoszenie o pracę lub złożyć aplikację spekulacyjną. Leonardo Hotels składa się z różnych podmiotów prawnych zarządzanych przez Sunflower Management GmbH & Co.KG i jej filie w Europie. W związku z tym, jeśli aplikujesz na konkretne stanowisko, Twoje dane aplikacyjne mogą być przetwarzane przez inne firmy powiązane z dostawcą w kilku krajach europejskich (w tym w Szwajcarii, która nie należy do UE), w zależności od lokalizacji stanowiska, na które aplikujesz.

Gromadzenie danych (dane inwentaryzacyjne)

 • Pozdrowienie (pole obowiązkowe)
 • Imię i nazwisko (wymagane)
 • Adres e-mail (pole obowiązkowe)
 • Dokumenty aplikacyjne (takie jak list motywacyjny, CV (pole obowiązkowe), certyfikaty, zdjęcie)

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku usługodawca zachowa Państwa dane na czas trwania stosunku pracy i usunie je najpóźniej 60 dni po jego zakończeniu.

W przeciwnym razie przekazane dane będą wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji

przetwarzane i usuwane w ciągu 60 dni od zakończenia procedury składania wniosków.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b, 88 DSGVO, § 26 BDSG (nowy).

W każdej chwili mają Państwo możliwość cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, które nie odbywa się na podstawie zgody. Odwołanie lub sprzeciw można złożyć w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres hr.ho@leonardohotels.com. W tym przypadku zostaną usunięte wszystkie dane osobowe zapisane przez oferenta w trakcie kontaktu z Państwem.

Zasadniczo Twoje prawo do sprzeciwu nie ma zastosowania do danych, których dostawca wymaga w ramach realizacji umowy lub działań przedumownych. Jednakże mogą Państwu przysługiwać inne prawa, na podstawie których mogą Państwo żądać usunięcia swoich danych.

2. biuletyn informacyjny o ofertach pracy

Jeśli zapiszą się Państwo do newslettera, dostawca wykorzysta podany przez Państwa adres e-mail do informowania Państwa o aktualnych ogłoszeniach o pracę. Możliwość rejestracji do newslettera znajdziesz na stronie internetowej danego ogłoszenia o pracę.

Rezygnacja z subskrypcji jest możliwa w każdej chwili bezpłatnie (z wyjątkiem kosztów transmisji internetowej) poprzez kliknięcie na "unsubscribe" na końcu każdego newslettera lub poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres hr.ho@leonardo-hotels.com.

Gromadzenie danych (dane inwentaryzacyjne)

- Adres e-mail (pole obowiązkowe)

Podane przez Ciebie dane będą przetwarzane tylko wtedy, gdy wcześniej wyrazisz na to zgodę. Twoje dane zostaną usunięte po 60 dniach od wyrażenia zgody, chyba że wcześniej ponownie wyrazisz zgodę na przetwarzanie Twoich danych w celu otrzymywania newslettera Job Feed.

Podstawą prawną przetwarzania danych po wyrażeniu zgody przez użytkownika jest art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO.

W każdej chwili mają Państwo możliwość cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Odwołanie może być dokonane w szczególności poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres hr.ho@leonardohotels.com. W tym przypadku zostaną usunięte wszystkie dane osobowe, które usługodawca zapisał w trakcie Państwa kontaktu.

3. sieć talentów

Rejestrując się w Sieci Talentów, pozwalasz dostawcy lub innym spółkom Leonardo Hotels na utrzymywanie z Tobą kontaktu w związku z Twoją przyszłą ścieżką kariery. Będziesz regularnie otrzymywać aktualności dotyczące kariery, zaproszenia i informacje o wydarzeniach zawodowych i związanych z karierą, a także specjalne oferty pracy.

Gromadzenie danych (dane inwentaryzacyjne)

 • Pozdrowienie (pole obowiązkowe)
 • Imię i nazwisko (wymagane)
 • Adres e-mail (pole obowiązkowe)
 • dobrowolnie: dokumenty aplikacyjne (takie jak list motywacyjny, CV (pole obowiązkowe), certyfikaty, zdjęcie)

Przekazane przez Państwa dane będą przetwarzane tylko wtedy, gdy wyrażą Państwo na to wcześniej zgodę. Jeżeli zrezygnujesz z udziału w sieci talentów, Twoje dane zostaną usunięte przez oferenta.

Podstawą prawną przetwarzania danych po wyrażeniu zgody przez użytkownika jest art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO.

W każdej chwili mają Państwo możliwość cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Odwołanie może być dokonane w szczególności poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres hr.ho@leonardohotels.com. W tym przypadku zostaną usunięte wszystkie dane osobowe, które usługodawca zapisał w trakcie Państwa kontaktu.

4. przetwarzanie danych z dziennika

Podczas wchodzenia na stronę internetową dostawcy, Twoja przeglądarka internetowa z przyczyn technicznych automatycznie przekazuje pewne dane na serwer dostawcy. Poniższe dane są gromadzone oddzielnie od innych danych, które mogą Państwo przekazać dostawcy i wykorzystywane do wyżej wymienionych celów:

Gromadzenie danych (dane użytkowe)

 • Nazwa strony internetowej, do której uzyskano dostęp lub adres URL,
 • Data i godzina pobrania,
 • Status dostępu / kod statusu Http,
 • Ilość danych przesyłanych w każdym przypadku,
 • Strona internetowa, przez którą przychodzi zapytanie,
 • Oprogramowanie przeglądarki i wersja oprogramowania,
 • System operacyjny i wersja,
 • adres IP (zanonimizowany, skrócony do 3 ostatnich cyfr), - losowo wygenerowany numer klucza cookie lub sesji.

Jeśli dane są zapisywane w plikach dziennika, dane użytkowania są usuwane najpóźniej po 7 dniach. Przechowywanie po upływie tego okresu jest możliwe ze względu na ochronę danych. W tym przypadku adresy IP są usuwane lub alienowane, tak że nie jest już możliwe przyporządkowanie pobierania stron internetowych do Państwa komputera.

Podstawą prawną do przechowywania danych i plików dziennika jest art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO w połączeniu z. § 15 TMG.

Gromadzenie danych w celu udostępnienia strony internetowej i zapisywanie danych w plikach dziennika jest absolutnie konieczne do funkcjonowania strony internetowej. W związku z tym użytkownik nie ma możliwości wniesienia sprzeciwu. Mogą Państwo jednak skorzystać z prawa do sprzeciwu w przypadku zautomatyzowanych procesów wykorzystujących specyfikacje techniczne, takich jak anonimizacja Państwa adresu IP przez dostawców VPN.

Poniższy rozdział Wykorzystanie plików cookie przez oferenta do analizy stron internetowych jest miarodajny dla gromadzenia danych użytkowych w celu pomiaru zasięgu.

5. stosowanie plików cookie

a. Wykorzystanie plików cookie dostawcy w celu korzystania z witryny internetowej (technicznie niezbędny plik cookie)

Usługodawca wykorzystuje pliki cookie sesji, aby uatrakcyjnić odwiedzanie strony internetowej i umożliwić korzystanie z niektórych funkcji.

Gromadzenie danych (dane użytkowe)

- losowo wygenerowany numer klucza pliku cookie lub sesji.

Podstawą prawną do przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO.

Technicznie niezbędne pliki cookie są automatycznie zapisywane na Państwa komputerze i przekazywane z niego na naszą stronę internetową. W każdej chwili mają Państwo możliwość wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, które nie odbywa się na podstawie zgody. W przypadku technicznie niezbędnych plików cookie, użytkownik ma kontrolę nad ich wykorzystaniem. Użytkownik może wyłączyć lub ograniczyć przesyłanie plików cookies poprzez zmianę ustawień w swojej przeglądarce internetowej. Zapisane już pliki cookie można w każdej chwili usunąć.

b. Wykorzystanie plików cookie dostawcy do analizy stron internetowych (technicznie niepotrzebne pliki cookie)

Usługodawca ustawia trwałe pliki cookie, gdy strona internetowa jest wywoływana w celu analizy internetowej telemediów (tzw. web analysis cookie). Za pomocą cookie do analizy stron internetowych dostawca ustala dane dotyczące korzystania z witryny przez użytkownika w formie pseudonimu i może w ten sposób rozpoznać na przykład, jak często dana strona internetowa jest odwiedzana przez danego pseudonimowego internautę, z jakich regionów i za pomocą jakich typów urządzeń końcowych użytkownik wchodzi na stronę internetową. Dostawca przechowuje zebrane w ten sposób informacje wyłącznie na swoim serwerze w Niemczech.

Gromadzenie danych (dane użytkowe)

 • Nazwa strony internetowej, do której uzyskano dostęp lub adres URL,
 • Data i godzina pobrania,
 • Kod odpowiedzi http,
 • Strona internetowa, przez którą przychodzi zapytanie,
 • Adres IP (anonimizowany podczas przetwarzania i usuwany z plików dziennika w ciągu 7 dni),
 • Typ przeglądarki,
 • losowo wygenerowany numer klucza pliku cookie lub sesji.

Podstawą prawną do przetwarzania danych użytkowych jest art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO.

Jeśli dane są zapisywane w plikach dziennika, dane użytkowania są usuwane najpóźniej po 7 dniach. Przechowywanie po upływie tego okresu jest możliwe ze względu na ochronę danych. W tym przypadku adresy IP są usuwane lub alienowane, tak że nie jest już możliwe przyporządkowanie pobierania stron internetowych do Państwa komputera.

Technicznie zbędne pliki cookie są automatycznie zapisywane na Państwa komputerze i przekazywane z niego na naszą stronę internetową. W każdej chwili mają Państwo możliwość wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, które nie odbywa się na podstawie zgody. Możesz zapobiec ustawieniu pliku cookie analizy internetowej, klikając poniższy link. Zostanie wówczas ustawiony plik cookie, który zapobiegnie przyszłemu gromadzeniu Państwa danych przez dostawcę podczas odwiedzin na tej stronie:

DEZAKTYWUJ ANALITYKĘ INTERNETOWĄ

c. Tabela ciasteczek

Herbatnik

Przeznaczenie

Czas trwania pomocy

tmsu

Anonimowe rozpoznawanie odwiedzających w celu odróżnienia różnych odwiedzających od siebie

1 rok - będzie aktualizowany przy każdej odsłonie strony

tmss

Zanonimizowany identyfikator sesji w celu odróżnienia liczby odwiedzin lub osób powracających od nowych odwiedzających

1 godzina

tmsx

Zanotowanie strony wejściowej sesji i odsyłacza HTTP w celu analizy skuteczności działań i kanałów reklamowych.

1 rok

6. dalsze przetwarzanie do innych celów

O ile powyżej nie określono inaczej, Państwa dane nie będą udostępniane osobom trzecim i nie będą przetwarzane w celach innych niż wymienione.

III. Prawa osoby, której dotyczą dane

Przysługuje Państwu prawo dostępu do dotyczących Państwa danych osobowych, jak również prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, zgodnie z poniższym opisem. W przypadkach §§ 32 i następnych. BDSG 2018, jednakże roszczenia te istnieją tylko w takim zakresie, w jakim są przewidziane w BDSG 2018.

Masz do tego prawo:

 • zażądać informacji o swoich danych osobowych przetwarzanych przez usługodawcę zgodnie z art. 15 DSGVO. W szczególności mogą Państwo zażądać informacji o celach przetwarzania, kategorii danych osobowych, kategoriach odbiorców, którym Państwa dane zostały lub zostaną ujawnione, planowanym okresie przechowywania, istnieniu prawa do sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu, istnieniu prawa do złożenia skargi, o pochodzeniu Państwa danych, jeżeli nie zostały one przez nas zebrane, jak również o istnieniu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, oraz, w stosownych przypadkach, istotnych informacji o jego szczegółach (patrz III.1);
 • zgodnie z art. 16 DSGVO do natychmiastowego zażądania korekty nieprawidłowych lub uzupełnienia Państwa danych osobowych przechowywanych przez nas;
 • do żądania usunięcia Państwa danych osobowych przechowywanych przez nas zgodnie z art. 17 DSGVO, chyba że przetwarzanie jest niezbędne do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji, do wypełnienia obowiązku prawnego lub ze względu na interes publiczny lub do ustanowienia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych;
 • do żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych zgodnie z art. 18 DSGVO, o ile prawidłowość danych jest przez Państwa kwestionowana, przetwarzanie jest niezgodne z prawem, ale sprzeciwiają się Państwo usunięciu danych i nie potrzebujemy już tych danych, ale życzą sobie Państwo ich usunięcia. w celu dochodzenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych lub wyrazili Państwo SPRZECIW wobec przetwarzania danych zgodnie z art. 21 DSGVO;
 • zgodnie z art. 20 DSGVO do otrzymania Państwa danych osobowych, które nam Państwo przekazaliście w ustrukturyzowanym, wspólnym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie lub do przekazania ich innej odpowiedzialnej osobie;
 • skontaktować się z organem nadzorczym zgodnie z art. 77 DSGVO. Zasadniczo w tym celu mogą Państwo zwrócić się do organu nadzorczego Państwa miejsca zamieszkania lub miejsca pracy lub do centrali naszego przedsiębiorstwa, tj. do Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Berlinie (Komisarz Ochrony Danych Osobowych i Wolności Informacji w Berlinie, Friedrichstr. 219, 10969 Berlin, www.datenschutz-berlin.de). Będziemy jednak wdzięczni za wyjaśnienie Państwa wątpliwości, zanim skontaktują się Państwo z urzędem. Dlatego prosimy najpierw o kontakt z nami lub z naszym pełnomocnikiem ds. ochrony danych;
 • do odwołania zgody w dowolnym momencie, zgodnie z art. 7 (3) DSGVO. Skutkuje to tym, że nie możemy w przyszłości kontynuować przetwarzania danych na podstawie tej zgody.

O ile przetwarzanie Państwa danych osobowych opiera się na uzasadnionych interesach zgodnie z art. 6 (1) zdanie 1 lit. f DSGVO, mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych zgodnie z art. 21 DSGVO, o ile istnieją ku temu podstawy wynikające z Państwa szczególnej sytuacji lub sprzeciw skierowany jest przeciwko reklamie bezpośredniej. W tym ostatnim przypadku przysługuje Państwu ogólne prawo do sprzeciwu, które realizujemy bez określania konkretnej sytuacji.

Jeżeli chcą Państwo skorzystać z prawa do wycofania lub sprzeciwu, wystarczy wysłać e-mail na adres hr.ho@leonardo-hotels.com.

7. odbiorcy danych osobowych w kraju

Wykorzystanie Talention Analytics

Ta strona korzysta z programu Talention Analytics, który jest wykorzystywany do analizy wyświetleń stron i

wykorzystywane są odwiedziny strony. Program Talention Analytics jest prowadzony przez TFI GmbH, LiseMeitner-Straße 5-9, 42119 Wuppertal, Niemcy. Talention Analytics wykorzystuje trwałe pliki cookie, które umożliwiają Talention analizę korzystania z witryny przez użytkownika. Informacje zapisane w pliku cookie dotyczące korzystania z witryny internetowej są przekazywane na serwer internetowy firmy Talention Analytics i tam przechowywane. Talention Analytics anonimizuje adres IP komputera, z którego następuje połączenie. Dane przekazywane przez przeglądarkę komputera wywołującego w ramach korzystania z Talention Analytics nie będą łączone z innymi danymi użytkownika, chyba że użytkownik wyrazi na to zgodę. Użytkownik może uniemożliwić korzystanie z Talention Analytics, zapobiegając przechowywaniu plików cookie poprzez odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce. Ponadto, możesz trwale dezaktywować Talention Analytics klikając na poniższy link. W takim przypadku na Państwa komputerze zostanie zapisany tzw. plik cookie opt-out. Ten plik cookie zostanie odczytany, gdy użytkownik wejdzie na tę stronę internetową i spowoduje, że Talention Analytics nie zostanie uruchomiony. Ponadto, Talention Analytics nie zostanie uruchomiony, jeśli w przeglądarce użytkownika aktywowana jest procedura do-not-track (patrz https://de.wikipedia.org/wiki/Do_Not_Track_(oprogramowanie)).

WYŁĄCZENIE ANALIZY TALENTÓW

Podstawą prawną do przekazywania danych użytkowych jest art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO.

Usługodawca zawarł z TFI GmbH umowę o realizację zamówienia.

Koniec polityki prywatności -----Do you want to save your language setting for 30 days for later visits to pl?

Yes No